مدیریت دبیرستان شاهد

 

علی علی زاده 27 سال سابقه خدمت مدرک لیسانس علوم اجتماعی  11 سال سابقه مدیریت

12 سال سابقه تدریس در دبیرستان های ناحیه 1 آموزش و پرورش استان جانباز 25% و

رزمنده 8 سال دفاع مقدس