جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 96-97

میثاق نامه

میثاق نامه دبیران و کارکنان دبیرستان شاهد پسران دوره دوم

کلیک کنید روی فایل ضمیمه

فایل های ضمیمه :

ابلاخ گروه های آموزشی دبیران در سال 94-95

برای دیدن ابلاخ دبیران بر روی فایل ضمیمه کلیک کنید

فایل های ضمیمه :