شماره حساب شهریه دبیرستان شاهد

شماره حساب  دبیرستان شاهد پسران

4150092432006 بانک ملی ایران

مبلغ کل شهریه : 750000 هزار تومان

کلاس کارگاهی استاندارد

برگزاری کلاس کارگاهی استاندارد  برای دانش آموزان در واحد فناوری دبیرستان شاهد

مسابقات والیبال دبیرستان های ناحیه یک آموزش و پرورش

برنامه امتحانات هماهنگ آذر ماه 97

فایل های ضمیمه :

برنامه کلاس های تقویتی ، جبرانی _دبیرستان شاهد پسران درآبان و آذر 97

فایل های ضمیمه :