کلاس کارگاهی استاندارد

برگزاری کلاس کارگاهی استاندارد  برای دانش آموزان در واحد فناوری دبیرستان شاهد

مسابقات والیبال دبیرستان های ناحیه یک آموزش و پرورش

برنامه امتحانات هماهنگ آذر ماه 97

فایل های ضمیمه :

برنامه کلاس های تقویتی ، جبرانی _دبیرستان شاهد پسران درآبان و آذر 97

فایل های ضمیمه :

برنامه کلاس های تقویتی ، جبرانی( آبان و آذر ) روز پنج شنبه ساعت8 الی 12/30دبیرستان شاهد 97

شماره 1 اول تجربی عربی حبیب زاده فیزیک نادری زیس گراوند
شماره 2 اول تجربی شیمی ورمزیار ریاضی نجفی زبان میرزایی
شماره 3دوم تجربی زیست گراوند شیمی ورمزیار ریاضی نجفی
شماره 4دوم تجربی زیست نظر زاده فیزیک اسکینی عربی یوسفوند
شماره5اول انسانبی فنون ادبی علیزاده عربی حبیب زاده ریاضی حسینی
شماره6دوم انسانی عربی بهرام نژاد فنون ادبی علیزاده فلسفه یوسفوند
شماره 7دوم انسانی جامعه شناسی امیدی زبان میرزایی فارسی عالی پور
شماره8سوم انسانی زبان کاکی عربی یوسفوند فلسفه حبیب زاده
شماره9سوم تجربی ریاضی نجفی زیس گراوند فیزیک اسکینی
شماره10سوم تجربی عربی یوسفوند زیس نظر زاده شیمی ورمزیار