شرکت دانش آموزان دبیرستان شاهد در نماز جمعه خرم آباد

شرکت دانش آموزان دبیرستان شاهد در نماز جمعه  شهر خرم آباد مهر 98

شهریه سال تحصیلی 98-99 دبیرستان شاهد پسران دوره دوم

شماره حساب شهریه دبیرستان شاهد پسران دوره دوم

4150092432006

مبلغ شهریه  :  900000 هزار ریال

برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان مهر 98

بازگشایی مهر 98 دبیرستان شاهد پسران

شورای دبیران مهر 98